Televize GoGEN TV LCD 32850HD DVB-T stříbrno-černá

Český návod k použití výrobku Televize GoGEN TV LCD 32850HD DVB-T stříbrno-černá

Předtím, než uvedete svůj nový výrobekTelevize GoGEN TV LCD 32850HD DVB-T stříbrno-černá do provozu, pročtěte si laskavě pozorně tento návod k použití. Návod obsahuje důležité informace pro bezpečnou obsluhu, pro instalaci a pro ošetřování spotřebiče.

Stáhnout návod - Televize GoGEN TV LCD 32850HD DVB-T stříbrno-černá

Obsah Tlac ítka dálkového ovladac ..................... 2 e LCD televizor .......................................... 3 P íprava ................................................. 5 Vlastnosti .............................................. 5 Bezpec ností opat ............................... 5 ení P zapnutím televizoru ......................... 7 ed Elektrické propojení .................................. 7 P ipojení ke vstupnímu konektoru antény ...... 7 Jak p ipojit jiná za ízení ............................. 7 Vloz baterií do dálkového ovladac ......... 7 ení e Zapnutí a vypnutí televizoru ..................... 7 Zapnutí televizoru .................................... 7 Vypnutí televizoru .................................... 7 Poc átec nastavení ................................. 8 ní Základní provoz ........................................ 9 B ný provoz ......................................... 10 z Informac pruh ....................................... 10 ní Elektronický programový pr vodce (EPG) .... 10 Zobrazení titulk...................................... 11 Teletext................................................ 11 Systém menu IDTV ................................. 11 Seznam kanál...................................... 11 Instalace ................................................ 14 Konfigurace ............................................ 16 Casovac ............................................. 18 e Nastavení televizoru ............................... 19 Spolec rozhraní ................................. 19 né Analogový systém TV menu ...................... 20 Obrazové menu ....................................... 20 Zvukové menu ........................................ 21 Menu funkcí .......................................... 22 Instalac menu ....................................... 23 ní Programové menu .................................... 24 Zdrojové menu ....................................... 25 Rez PC ............................................... im Instalace ................................................ Systém menu v rez PC ....................... imu Menu pozice obrazu z poc e ................. ítac Menu obrazu z poc e .......................... ítac Zvukové menu ........................................ 25 25 26 25 26 27

Menu funkcí .................................. Zdrojové menu .............................. Zvuk v rez PC ........................... imu Dals funkce ................................... í Stav TV ........................................ Indikátor ztis .............................. ení Zmrazení obrazu ............................ Rez zv ení ............................ imy ts Teletext .......................................... Ovládání teletextu ........................... Volba stránky teletextu ...................... Navolení stránky s obsahem ................ Volba teletextu s televizním programem .. Volba textu o dvojnásobné výs .......... ce Odkrytí ,,utajené" informace ................ Zastavení automatické zm stránek ..... ny Volba podstránky ............................. Opus ní teletextu ............................ t Zobrazení c ................................ asu Fastext .......................................... P ipojení periferního za ízení .............. Vysoké rozlis ............................. ení P konektor SCART ....................... es P anténní vstup ............................ es Dekodér ........................................ Televizor a videorekordér .................. P ehrávání v NTSC .......................... Kopírování .................................... Vyhledání a uloz testovacího signálu ení videorekordéru ............................ Kamera a kamkodér ......................... P ipojení dekodéru k videorekordéru ...... P ipojení sluchátek ........................... P ipojení externího za ízení ................ Anténní propojení ............................ Typické zobrazovací rez imy PC vstupu .. Tipy ............................................... Péc o obrazovku ........................... e Nekvalitní obraz ............................ Z ádný obraz ................................. Zvuk ............................................ Dálkové ovládání ........................... Není ení .................................. es Technické specifikace ........................

27 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 32 33 34 34 34 34 34 34 34 35

- 1-

Tlac ítka dálkového ovladac e 1) = Pohotovostní tlac ítko 2) Z LUTÉ tl./ FEATURE = Menu funkcí 3) MODRÉ tl./ INSTALL = Menu instalace 4) = Aktualizace / Z ádná funkce 5) = Podrz et 6) / GUIDE = Strana obsahu 7) / PC = Odkrytí / Rez PC im 8) 0 - 9 = P zadání programu ímé 9) -/-- / EXIT = Z ádná funkce 10) V + = Zvýs hlasitosti ení 11) P + = Program o jeden nahoru 12) = TV / DTV menu 13) = Volba zdroje 14) PP = Volba rez obrazu imu (Neutrální, Kino, Dynamický) 15) = Kurzor nahoru 16) = Kurzor doprava 17) OK/SELECT = Potvrzení / Zmrazení obrazu 18) = Kurzor dol 19) M = Hlavní menu 20) = Kurzor doleva 21) I-II = Mono/Stereo ­ Dual A-B 22) / INFO = Informace 23) ­ P = Produkt o jeden dol 24) = Rychlé ztis ení 25) ­ V = Sníz hlasitosti ení 26) P


- 2-

LCD televizor C ELNÍ POHLED

ZADNÍ POHLED

- 3-

c

A) B) C) D) E) F) G) H) I) J) K) L) M) N) O) P) R) S) T) U)

Pohotovostní tlac ítko Tlac TV/AV ítko Tlac MENU ítko Tlac pro zvýs a sníz c programu ítka ení ení ísla Tlac pro zvýs a sníz hlasitosti ítka ení ení Vstup S-VHS EXT-4S Vstup video EXT-4 Vstupy audio EXT-4 Sluchátka Vstup sí ového kabelu Hlavní vypínac Zvukový vstup poc e ítac Anténa Scart 2 (EXT-2) Scart 1 (EXT-1) Vstup HDMI (EXT-5) Vstupy pro komponentní audio EXT-3 Vstupy pro komponentní video (YPbPr) EXT-3 Vstup VGA Slot pro spolec rozhraní (CI) né

220V-240V AC~50 Hz

POWER

c

Y

PB

PR

R ...

... L

HDMI

TUNER PC AUDIO IN

- 4-

P íprava Nainstalujte obrazovku na pevný vodorovný povrch, nap íklad na stnebo pracovní desku. l Kolem celého televizoru ponechejte nejmén10 cm volného prostoru pro odv trávání. Na televizor nekla z te ádné p edm - zabráníte tak problémovým ty a nebezpec ným situacím. Tento p ístroj je urc k pouz v tropickém a (nebo) en ití mírném klimatu.

Pokud není detekován signál, po 5 minutách se televizor p epne automaticky do pohotovostního rez imu. PLL (synchronizace fázovým záv sem) Vstup pro PC (podpora do WXGA 1366 x 768) Stereofonní zvukový vstup pro PC Plug&Play pro Windows 9X, ME, 2000, XP Bezpec nostní opat ení V zájmu vlastní bezpec nosti si prosím p t následující bezpec ec te nostní pokyny. 1. Napájení Televizor by m být provozován pouze ze zásuvky l 230-240 V st ídavého proudu, 50 Hz. Ujist se, z te e máte nastaveno správné nap tí. 2. Sí ový kabel Na elektrický kabel (sí ovou s nestavte p ru) ístroj ani nábytek apod. ani jej nestlac ujte. P vytahování i kabelu za zásuvky jej drz za zástrc Nevytahujte te ku. kabel taháním za kabel samotný a nikdy se kabelu nedotýkejte vlhkýma rukama, protoz by mohlo dojít ke e zkratu a úrazu elektrickým proudem. Na kabelu ned lejte uzly ani jej neproplétejte s jiným kabelem. Kabel napájení by mbýt umíst tak, aby se p n l n es j nechodilo. Pos kozený elektrický kabel m e zp z sobit poz nebo ár úraz elektrickým proudem. Pokud je kabel pos kozen a je t jej vym m by to provést kvalifikovaný eba nit, l pracovník. 3. Vlhkost a voda Nepouz ívejte tento p ístroj na vlhkých místech (vyhýbejte se koupelnám, kuchy ským d m nebo ez blízkosti prac ek). Nevystavujte tento p ístroj des ani ti vod protoz to m e být nebezpec a nestavte na , e z né, n p j edm napln tekutinami, napvázy. Dbejte, ty né . aby nedos k pokapání ani polití p lo ístroje. Pokud se do sk televizoru dostane cizí p ín edm t nebo tekutina, odpojte jej ze zásuvky a p dals ed ím pouz itím jej nechte p ekontrolovat kvalifikovaným pracovníkem.

pozorn

Vlastnosti Dálkovovládaný barevný televizor. Plnintegrovaná digitální televize (DVB-T) Lze p ednastavit 100 programz pásem VHF, UHF nebo kabelových kanál . Televizor lze naladit na kabelové kanály. Ovládání televizoru je snadné díky jeho systému ízeném pomocí menu. Televizor má 2 konektory SCART pro externí za ízení (napvideo, video hry, zvuková aparatura, atd.) . Stereofonní zvukový systém (German + Nicam). Plnfunkc teletext. ní Fastext (1000 stran), TOP text. ipojení pro sluchátka. P ímý p P ístup ke kanál m. APS (automatický programovací systém). echny programy lze pojmenovat. Vs Automatické lad vp nebo vzad. ní ed Casovac usínání. i tský zámek. D Automatické ztis zvuku, pokud není signál. ení ehrávání NTSC. P Vstupy AV a S-VHS. ístroj má konektor VGA pro externí za P ízení, nap . poc ítac ístroj má konektor HDMI pro digitální video a audio. P Toto propojení je urc eno také pro p íjem signálu s vysokým rozlis ením. AVL (Automatické omezení hlasitosti).

- 5-

Pokyny pro likvidaci: - Balení a balící pom jsou recyklovatelné a m cky ly by být recyklovány. Balící materiály, jako jsou um lohmotné sác musí být mimo dosah d ky, tí. - Baterie, vc etnt které jsou bez obsahu t kých ch, z kov nesmí být vhazovány do domovního odpadu. , Likvidujte prosím pouz baterie zp ité sobem s etrným 5. V trání ivotnímu prost Zjist si právní p edí. te edpisy platné Otvory a vý ezy na zadní stran jsou urc eny pro k z i odv trávání a zajis ní spolehlivého provozu. Tyto pro vasoblast. t otvory nesmí být blokována ani zakryty, aby nedos - Katodová trubice v LCD panelu obsahuje malý podíl lo rtuti. P likvidaci panelu prosím dodrz i ujte místní k p átí. eh na ízení a p edpisy. - Sí zástrc se pouz jako odpojovací za ová ka ívá ízení, 6. Teplo a otev ohe ený la stat k tomuto úc dostupná. elu P ístroj nestavte do blízkosti otev eného ohn ani proto by m z ní: Aby nedos ke zran lo ní, je t eba zdrojintenzivního tepla, napelektrického topidla. Na Upozorn . n ipevnit k podlaze c st dle i n p ístroj nepokládejte zdroje otev eného ohn nap televizor bezpec p , . instalac ních pokyn . zapálené svíc ky. 4. C t is ní P c t ed is ním odpojte p ístroj ze zásuvky napájení. Nepouz ívejte tekutá ani aerosolová c istidla. Pouz ijte m kkou a suchou tkaninu. 7. Blesk V p ípad bou blesk nebo pokud odjíz e, díte na dovolenou, odpojte napájecí kabel ze zásuvky. 8. Náhradní díly Pokud jsou nutné náhradní díly, ujist se, z servisní te e technik pouz náhradní díly, které jsou specifikovány il výrobcem nebo mají stejné specifikace jako originální díly. Neschválené náhrady mohou mít za následek poz úraz elektrickým proudem nebo jiná rizika. ár, 9. Servis P enechejte prosím ves kerý servis kvalifikovaným osobám. Neodstra ujte kryt, protoz by mohlo dojít ke e zran elektrickým proudem. ní UPOZORN NÍ: Pokud p ístroj dlouhou dobu nepouz íváte, odpojte jej ze zásuvky.

,,LCD obrazovka je produktem s kové pic technologie a má p n milion tenkých ibliz tranzistor v povlakové vrstv které umoz ují , detailní obraz. Na obrazovce se obc m e objevit as z n kolik neaktivních pixel jako trvale modré, zelené nebo c ervené body. Tato skutec nost z to e nemá vliv na provoz vas eho výrobku." ,,POKUD ODCHÁZÍTE Z DOMOVA, NEPONECHÁVEJTE TELEVIZOR V POHOTOVOSTNÍM REZ IMU ANI V CHODU."

Ujist se, z máte správnprovedené uzemn te e ní. Za pomocí p eného sí iloz ového kabelu propojte zemnící terminál televizoru se zemnícím terminálem elektrické zásuvky. Pokud nejde zástrc do zásuvky zasunout, obra se na ku te elektriká za úc e elem vým zastaralé zásuvky. ny

Zemnící kabel bezpec nzapojte

- 6-

P zapnutím televizoru ed Elektrické propojení DLEZ ITÉ: Televizor je konstruován pro st ídavý proud 230-240 V AC, 50 Hz. Po rozbalení a p zapojením televizoru do sít ed umoz te, aby teplota televizoru dosáhla teploty n místnosti. P ipojení do zdí anténního vstupu ky

POZNÁMKA: Pokud nebudete dálkový ovládac dlouhou dobu pouz ívat, vyjm z n baterie. Jinak te j m e dojít k pos z kození zp sobené vytec ením baterií. Zapnutí a vypnutí televizoru Zapnutí televizoru Televizor se zapíná ve dvou krocích: 1 - P ipojte k systému napájecí kabel. Stiskn hlavní te vypínac za zadní strantelevizoru. Poté se ný televizor p epne do pohotovostního rez a kontrolka imu umíst na p ná ední stran televizoru se rozsvítí MODE. 2 - Z pohotovostního rez televizor zapnete bu imu : Stisknutím c íselného tlac ítka na dálkovém ovladac tj. i, vybráním c programu ísla nebo Stisknutím tlac ítka , ,,-P/CH" nebo ,,P/CH+" na pravé strantelevizoru nebo stisknutím tlac ,,-P/CH" nebo ítka ,,P/CH+" na dálkovém ovladac tak, z se zvolí i e poslední program p vypnutím. ed

75

CABLE TV
VHF/UHF

REAR OF THE TV

- P ipojte zástrc antény nebo kabelové televize do ku vstupní anténní zdí na zadní stran televizoru. ky K této zdí ce také p ipojte kabelovou zástrc ku vycházející z výstupní zdí TV umíst ky né na p ném za íslus ízení (videorekordér, DVB-T, atd.) Jak p ipojit jiná za ízení

DLEZ ITÉ: P ed p ipojením externího za ízení Ob zp ma soby se televizor zapne a kontrolka LED se televizor vypn te. Zdí pro externí p ky ipojení jsou na zadní stran vypne. televizoru. Pro p ipojení jiných za ízení p konektor es Vypnutí televizoru: Scart viz návody k pouz pro p ná za ití íslus ízení. Vloz baterií do dálkového ovladac ení e - Sejm kryt bateriového prostoru umíst na zadní te ný stran ovladac tak, z na oznac e e eném míst jej mírným zatlac ením vysunete nahoru. - Dovnit vloz dv baterie typu AAA/R03 nebo te ekvivalentního typu. Baterie vloz s dodrz te ením polarity. - Nasa znovu kryt bateriového prostoru. te - Stiskn pohotovostní tlac na dálkovém ovladac te ítko i. Televizor se p epne do pohotovostního rez imu a kontrolka se rozsvítí MOD E, nebo stiskn tlac te ítko na pravé stran televizoru. Televizor se vypne s kontrolka se rozsvítí MOD E. Pokud chcete televizor zcela vypnout, stiskn hlavní te vypínac nebo vytáhn zástrc napájení ze zásuvky. te ku

- 7-

Poc átec nastavení ní Pokud zapínáte televizor poprvé, zapne se IDTV. Protoz je IDTV pouz e ívána poprvé, nejsou v pam ti uloz z eny ádné kanály. Pokud je televizor zapnut poprvé, objeví se na obrazovce menu pro volbu jazyka. V menu na obrazovce se postupn ve vs ech jazykových variantách zobrazí vzkaz ,,Vítejte! Zvolte prosím jazyk". Pomocí tlac ítek a oznac jazyk, který chcete te vybrat a stiskn tlac te ítko "SELECT". V menu je vedle ,,SELECT" napsáno ,,Nastavení jazyka" a oznámení ,,Tlac ítkem SELECT nastavíte oznac enou volbu jazyka". Informace o pouz menu získáte stisknutím tlac ití ítka ,,INFO". Op tovným stisknutím tlac ,,INFO" opustíte ítka menu nápov dy. Poté se na obrazovce objeví menu první instalace. Pomocí tlac ítek a zvolte zemi a stiskn tlac te ítko ,,SELECT".
První instalace
Vyberte zemi

Automatické vyhledáván í
Mendip 4:3 Mendip 16:9

Vyhledávání kanálu: VHF 6. Pockejte prosím. Bude to trvat nekolik minut

MENU

Zrus vyhledání ení

Po dokonc procesu automatického vyhledávání ení se na obrazovce objeví následující dotaz na vyhledání analogových kanál : Pokud chcete vyhledat analogové kanály, zvolte Ano. Pro vyhledávání analogových kanál se zobrazí následující menu:
AUTOMATICKÉ LAD NÍ Jazyk Zemé Czech UK

ZKON.PROSÍM ANTÉNNÍ PRÍVOD AUTOMATICKÉ PROGRAMOVÁNÍ
Cesko

OK

Nastavte zemi a pokracujte v instalaci

Po nastavení první instalace se na obrazovce objeví následující dotaz:

OK

Zrus it

Chcete spustit automatické vyhledávání

Ano

Ne

Automatické vyhledávání spustíte volbou Ano nebo zrus volnou Ne. íte Ano nebo Ne vyberete tak, z poloz oznac e ku íte pomocí tlac ítek nebo a stisknete tlac ítko ,,SELECT". IDTV se automaticky naladí na vysílací kanály UHF 21 az 68, zac vyhledávat pozemní digitální televizní ne vysílání a zobrazí názvy nalezených kanál Tento . proces trvá asi p minut. Vyhledávání zrus t íte stisknutím tlac ,,MENU" kdykoliv b ítka hem procesu.

V menu automatického vyhledávání programu" Pomocí tlac ítek a oznac poloz ,,Jazyk" a te ku zvolte jazyk, ve kterém se budou zobrazovat menu televizoru. Jazyky, které jsou k dispozici, mete z procházet pomocí tlac ítek a . Jakmile zm níte jazyk, poloz menu se zobrazí ve vybraném jazyce. ky Pomocí tlac ítek a oznac poloz ,,Zem a te ku " pomocí tlac ítek a vyberte svou zemi. Toto nastavení ovliv uje proces t ní p prvním íd i automatickém vyhledání program . První automatické vyhledání program zrus íte stisknutím tlac ítka . Pprvním automatickém i vyhledání program se na obrazovce objeví následující oznámení.
UK - I A.P.S. V C INNOSTI... 155,25 Mhz Zrus it

Po dokonc ení prvního automatického vyhledání programse na obrazovce objeví seznam program . V seznamu program vidíte c ísla program a názvy jednotlivých program .

- 8-

PROGRAM
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ITV ZDF CH5 C - 02 C - 05 C - 06 C - 08 C - 21 C - 23 C - 35 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C - 43 C - 64 C - 68 S - 40 -------------------------

AV rez im Na ovládacím panelu na pravé stran televizoru stiskn tlac ,,TV/AV", c zp te ítko ím epnete sv televizor j do rez AV. imu Ovládání dálkovým ovladac em Dálkový ovladac vas eho televizoru je zkonstruován tak, aby ovládal ves keré funkce modelu, který jste si vybrali. Funkce budou popsány podle systému nabídek vas televizoru eho Funkce systému nabídek jsou popsány v následujících c ástech. Nastavení hlasitosti Hlasitost zvýs stisknutím tlac íte ítka . Hlasitost sníz stisknutím tlac íte ítka . Uprost spodní c ed ásti obrazovky se zobrazí pruh úrovnhlasitosti (jezdec).

Název Odstranit

Vloz it APS

Výb programu r (P edchozí nebo dals program) í Pokud nejste s umíst ním a (nebo) názvy program P edchozí program vyberete stisknutím tlac ítka spokojeni, mete je zm v programovém menu. z nit ,,P/CH -" Podrobnosti viz Programové menu. ítka Pokud chcete zobrazit seznam kanálIDTV, p epn te Následující program vyberete stisknutím tlac ,,P/CH +". na IDTV stisknutím tlac ítka . Poté vstupte do hlavního menu stisknutím tlac ítka ,,MENU". Oznac se í r ímý ístup): Seznam kanál Do menu vstoupíte stisknutím tlac . ítka Výb programu (p p C ísla program mezi 0 a 9 vyberete stisknutím ,,OK". c íselných tlac ítek na dálkovém ovladac Televizor se i. p epne na vybraný program. Pvolbprogrammezi i Základní provoz 10-999 (u IDTV) nebo 10-99 (u analogové TV) tiskn te postupn c íselná tlac ítka programu, který chcete Ovládání tlac ítky na televizoru navolit (nap v p . ípad c ísla programu 27 stiskn te nejprve 2 a poté 7). Pokud nestisknete druhou c íslici Nastavení hlasitosti vc zobrazí se program uloz as, ený pod první c íslicí. Hlasitost sníz stisknutím tlac íte ítka z iny. a zvýs stisknutím tlac íte ítka . Na obrazovce Odstup mezi stisknutími m e být max.3 vte Pokud volíte c íslo programu o jedné c íslici, stiskn te se zobrazí pruh úrovnhlasitosti (jezdec). p c programu. ímo íslo Výb programu r ísla v seznamu kanál p lují vysílac id e. Následující program vyberete stisknutím tlac ,,P/CH Tip: C ítka e echny kanály jsou vysílány voln a +" a p edchozí program vyberete stisknutím tlac ítka Protoz ne vs uloz eny p ijímac em, není c íselný seznam kanál ,,P/CH-". kontinuální. Nap íklad patnáctým kanálem na seznamu nemusí být kanál c 15, ale kanál c 17. íslo íslo Vstup do hlavní nabídky Do menu vstoupíte stisknutím tlac ítka ,,MENU" na Tip: Pokud vloz c íte íslo, které neodpovídá uloz enému ovládacím panelu v horní c televizoru. ásti kanálu, vybere se místo toho následující platné c íslo Tlac ítka ,,P/CH-" / ,,P/CH +" a / na kanálu. Pokud vloz c íte íslo, které je vysí neznejvysí s s televizoru se pouz ívají jako navigac tlac menu. ní ítka oc íslovaný kanál v seznamu kanál vybere IDTV , poslední kanál na seznamu.

- 9-

B ný provoz z Stisknutím tlac ítka kdykoliv p sledování i televizního programu m ete televizor p z epínat mezi vysíláním pozemní digitální televize a analogovým vysíláním. Informac pruh ní Pokaz dé, kdyz zm níte kanál pomocí tlac ítek ,,P/CH+" nebo ,,P/CH-" nebo pomocí c íselných tlac ítek, zobrazí televizor obraz kanálu spolu s informac ním pruhem na spodní stranobrazovky, který z stane na obrazovce po dobu tsekund. í Informac pruh lze také zobrazit stisknutím tlac ní ítka ,,INFO" kdykoliv p sledování televize. Op i tovným stisknutím tlac ,,INFO" pruh vypnete. ítka Informac pruh zobrazuje informací o vybraném ní adu kanálu a vysílaném programu: - Zobrazí se název kanálu spolu s jeho c íslem v seznamu kanál a indikací intenzity signálu p ijímaného kanálem. - Informace o aktuálním a p tím programu spolu ís s c jejich zac asy átku a konce. - Spolu s c íslem kanálu se zobrazí informace o aktuálním c ase. Tip Ne vs echny kanály vysílají informace o programu. Pokud není k dispozici název a c programu, pak se asy v informac ním pruhu zobrazí ,,No Information Available" (Informace nejsou k dispozici). Pokud je vybraný kanál uzamknut, musíte ke sledování kanálu zadat správné c místné c ty íselné heslo.

ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ PRVODCE (EPG) N které (avs ne vs ak echny) kanály vysílají informace o aktuálním a následujícím programu. Informace o programu se aktualizují automaticky. Pokud pro daný kanál nejsou k dispozici z ádné informace, zobrazí se pouze název kanálu s oznámením ,,No Information Available" (Informace nejsou k dispozici). Menu EPG si mete prohlíz stisknutím tlac z et ítka ,,GUIDE". Pomocí tlac ítek a se mete pohybovat mezi z kanály nebo programy. Pomocí tlac ítek a se m ete pohybovat z v seznamu kanála program . V menu EPG si m ete snadno zobrazit rozs ené z í informace stisknutím tlac ítka ,,INFO". Op tovným stisknutím tohoto tlac toto okno zav ítka ete. V menu EPG se zobrazí vs echny kanály. Pvstupu i do menu EPG se oznac aktivní kanál. Pomocí tlac í ítek a m ete kanál zm Tlac z nit. ítky a mete z stránku posunovat nahoru nebo dola hledat kanály. Oznac ený kanál pak m ete sledovat po stisknutí z ,,SELECT". Pok ud oznac poloz programu, zobrazí se na íte ku obrazovce krátký popis programu, rozs ený popis í programu a c jeho zac as átku a konce. Pokud p oznac i ené následující poloz programu ce stisknete tlac ítko ,,SELECT", nastaví se pro oznac ený program p ipomenutí a na ádku oznac eného kanálu se zobrazí ikona hodin ­ viz následující obrázek menu EPG.

- 10 -

p ipomenutí programu je nastaveno na signál, který vys program, který zac le íná, a vy sledujete jiný kanál. Pokud nastavíte p ipomenutí na urc program, pak itý budete dotázáni, zda chcete p epnout na daný program poté, co nastane c nastavený pro p as ipomenutí.
Elektronicky pruvodce programováním
Bring It On 10:00-11.00

Wed 31/7 09:13

Zobrazení titulk V p ípad pozemního digitálního vysílání (DVB-T) se n které programy vysílají s titulky, které se zobrazí p i jejich sledování. P kaz i dém stisknutí ZELENÉHO tlac ítka se na obrazovce zobrazí výb titulk OSD. Titulky mete r z nastavit na VYP. nebo ZAP. Moz nosti jazyka titulkviz ,,Nastavení jazyka" v c ,,Menu konfigurace". istí TELETEXT Pouz ívání teletextu a jeho funkcí je stejné jako u analogového textového systému ­ viz vysv tlení u ,,Analogového teletextu". Poznámka: Pokud jsou titulky zapnuty, nelze v digitálním rez imu vyuz ívat sluz teletextu. Funkci eb teletextu umoz nastavením titulkna VYP. níte Systém menu IDTV Menu IDTV lze zobrazit pouze pokud sledujete pozemní digitální vysílání . IDTV zapnete stisknutím tlac ítka , kdyz televizor v analogovém rez je imu. 1. Stiskn tlac te ítko MENU Na obrazovce se objeví následující menu:

1 Kanály 1. ONE 2. BBC TWO 5. five 5. FIVE Aktuální událost Dals událost í

RTL

I Commonwealth ... Nachrighten Driven Crazy Clifford The Big Red Dog The Chart Dawson's Creek The Chart Dawson's Creek
I

Navigovat

Plán

OK

Sledovat

Více

Po stisknutí MODRÉHO tlac ítka uvidíte rozs ený í po program ad . Po stisknutí tlac ítka ,,INFO" si mete snadno z prohlédnout podrobné informace nápov Op dy. tovným stisknutím tlac ,,INFO" menu nápov opustíte. ítka dy Po stisknutí MODRÉHO tlac se na obrazovce objeví ítka následující menu EPG:
Elektronicky pruvodce programováním
BBC ONE 1. BBC ONE 2. BBC TWO 5. Five 7. BBC Choice 11.DISCOVERY 15.BBC NEWS 24 17.BBCi TUE 21/4, 20:00-22:00

Hlavní menu
Seznam kanál Instalace Konfigurace C asovac e Nastavení TV B né rozhraní z

Wed 31/7 09:13

Nedostupné zádné informace

Navigovat

Zmenit cas

Posunout o den

i Více

Stisk nutím Z LUTÉHO nebo MODRÉHO tlac ítka mete program posunout o jeden den dozadu nebo z dop edu. Tlac ítky a mete m c programu. z nit as Po stisknutí tlac ítka ,,INFO" si mete snadno z prohlédnout podrobné informace nápov Op dy. tovným stisknutím tlac ,,INFO" menu nápov opustíte. ítka dy

Seznam kanál Pomocí tlac a na dálkovém ovladacv hlavním ítek i menu zvolte první poloz Seznam kanála stisknutím ku tlac ,,SELECT" zobrazte Seznam kanál ítka . V tomto menu lze provád následující operace: t

- 11 -

1. Pohyb v celém seznamu kanál 2. Mazání kanál 3. P ejmenování kanál 4. Uzamc kanál ení 5. Nastavení oblíbených kanál Seznam kanál je místo, kde se provádí správa kanál .
Seznam kanálu 1. BBC ONE 2. BBC TWO 3. ITV 8 4. Channel 4 5. BBC THREE 6. Teletext 7. BBC FOUR 8. Sky Travel 9. UKHistory 10. RTL
Vybrat Presunout Vymazat
SELECT

V menu seznamu kanál se poloz ka ,,Vymazat" nachází vedle poloz ,,OK" ve spodní c obrazovky ky ásti k oznac ení, z stisknutí tlac e ítka ,,SELECT" vymaz e oznac kanál v seznamu kanál ený .
Seznam kanálu 1. BBC ONE 2. BBC TWO 3. ITV 8 4. Channel 4 5. BBC THREE 6. Teletext 7. BBC FOUR 8. Sky Travel 9. UKHistory 10. RTL
Vybrat Presunout Vymazat

1

BBC ONE

Uzamknout

Oblíbené

1

BBC ONE

Funkce

Vybrat kanál

OK

Vymazat

i

Více

Volba moz nosti ,,Ne" zrus operaci vymazání. í
Uzamknout Oblíbené

Funkce

Vybrat kanál

OK

Sledovat

i

Více

Pohyb v celém seznamu kanál Pomocí tlac ítek a m ete vybrat p z edchozí nebo následující kanál. Stránku mete posunovat nahoru a dol pomocí z

Stisknutí tlac ítka ,,SELECT" vymaz oznac e ený kanál v seznamu kanál Poté se na obrazovce objeví . následující oznámení:

tlac ítek a . Ano Ne Pokud chcete sledovat urc kanál, oznac jej itý te pomocí tlac ítek a a poté stiskn tlac te ítko ,,SELECT". Poloz ,,Vybrat" v menu Seznamu kanál ku Pomocí tlac a oznac poz ítek te adovanou volbu. oznac pomocí tlac a . íte ítek Pok ud stisknete tlac ítko ,,SELECT" zatímco je Posun kanálv seznamu kanál oznac moz ena nost ,,Ano", oznac kanál se ený · Stiskn tlac te ítko nebo pro zvolení kanálu, který má Volba moz nosti ,,Ne" zrus operaci vymazání. í být posunut. · Stiskn tlac te ítko nebo a zvolte poloz ,,Posun" v P ku ejmenování kanál nabídce Seznam kanál . Pokud chcete p ejmenovat urc kanál, musíte jej itý Vedle poloz ,,OK" se objeví nápis ,,Posun", který oznac pomocí tlac ky it ítek a a poté oznac poloz it ku upozor uje, z stiskem tlac e ítka "VÝB R" bude ,,Editovat název" pomocí tlac ítek a . zvýrazn kanál posunut na poz ný adovanou pozici P ejmenovanou poloz ku aktivujete stisknutím v seznamu kanál . ,,SELECT".
Seznam kanálu 1. BBC ONE 2. BBC TWO 3. ITV 8 4. Channel 4 5. BBC THREE 6. Teletext 7. BBC FOUR 8. Sky Travel 9. UKHistory 10. RTL
Vybrat Presunout Vymazat

Vybraná sluz bude trvale odstran a seznam ba na Oblíbené bude vypnut.Jste si jistí?

Seznam kanálu 1. BBC ONE 2. BBC TWO 3. ITV 8 4. Channel 4 5. BBC THREE 6. Teletext 7. BBC FOUR 8. Sky Travel 9. UKHistory 10. RTL
Vybrat Presunout Vymazat

1

BBC ONE

1

BBC ONE

Uzamknout

Oblíbené

Uzamknout

Oblíbené

Funkce

Vybrat kanál

OK

Presunout

i

Více

Funkce

Vybrat kanál

OK

Editovat název

i

Více

· Stiskn tlac te ítko "VÝB a zvolený kanál se R" zvýrazní. · Pomocí tlac ítka nebo zvolte novou pozici pro tento kanál a stiskem tlac ítka "VÝB p R" esunete kanál na zvolenou pozici a vrátíte se do nabídky. Mazání kanálv seznamu kanál Pomocí tlac ítek a vyberte kanál, který se má vymazat. Pomocí tlac ítek a zvolte v menu Seznam kanálpoloz ,,Vymazat". ku

Nyní se pomocí tlac ítek a p esu te k p edchozímu nebo následujícímu znaku. Pomocí tlac ítek a zm níte aktuální znak, nap p . i stisknutí se znak ,,b" zm na ,,a" a pstisknutí ní i na ,,c". Stisknutím n kterého z c íselných tlac 0 az9 ítek zm níte oznac znak postupnna znaky zobrazené ený nad tlac ítkem. Tlac ítkem ,,MENU" zrus íte editování a tlac ítkem ,,SELECT" uloz nový název. íte - 12 -

Uzamc kanál ení Funkce uzamc ení kanál zp ístupní kanály vybrané rodicpouze pokud je vloz heslo. i eno Pokud chcete kanál uzamknout, musíte znát heslo rodic ovského zámku (p ednastavená hodnota z výroby je 0000 a lze ji zm pouze v Menu konfigurace). nit Pomocí tlac ítek a oznac kanál, který má být te uzamknut a pomocí tlac ítek a zvolte ,,Zamknout". Poté stiskn tlac te ítko ,,SELECT" a zobrazí se okno pro heslo.

Editace seznamu oblíbených 1. BBC ONE 2. BBC TWO 3. ITV 8 4. Channel 4 5. BBC THREE 6. Teletext 7. BBC FOUR 8. Sky Travel 9. UKHistory

Seznam 1

Seznam 2

Seznam 3 Vybrat kanál
OK

Seznam 4

Seznam 5

Vyberte seznam
Seznam kanálu 1. BBC ONE 2. BBC TWO 3. ITV 8 4. Channel 4 5. BBC THREE 6. Teletext 7. BBC FOUR 8. Sky Travel 9. UKHistory 10. RTL
Vybrat Presunout Vymazat

P idat/Odstranit i Více

Jak p kanál k seznamu oblíbených kanál idat : Pomocí tlac ítek a oznac kanál, který si te p ejete p k seznamu oblíbených kanál idat . Pomocí tlac / zvolte c seznamu. ítek íslo Stisknutím tlac ,,SELECT" p ítka idáte oznac kanál ený do seznamu pod zvoleným c íslem. U kaz dého kanálu oznac uje ikona, do kterého seznamu oblíbených kanál p ný kanál pat íslus í (napna obrázku výs oznac ikona . e uje , z program e BBC ONE je za azen v Seznamu 1). Odstran ní kanálu oblíbených kanál : p idaného do seznamu

1

BBC ONE

Uzamknout

Oblíbené

Funkce

Vybrat kanál

OK

i

Více

Zadejte klíc zamknutí

Nastavení oblíbených kanál Jakékoliv kanály m ete nastavit jako oblíbené, takz z e pprocházení programse budou zobrazovat pouze i tyto kanály. Oblíbený kanál nastavíte tak, z oznac e íte poloz ,,Oblíbené" ve spodní c ku ásti menu Seznamu kanál . Jestliz chcete nastavit oblíbený kanál, oznac e te poloz ,,Oblíbené" ve spodní c ku ásti menu Seznamu kanál a poté stisknete tlac ítko ,,SELECT". Na obrazovce se objeví menu ,,Editace seznam oblíbených kanál ". Své oblíbené kanály mete dát do Seznamu 1, z Seznamu 2, Seznamu 3, Seznamu 4 nebo Seznamu 5. Pouz 5 seznamumoz uje vytvá seznamy kanál ití et pro r kategorie (sport, hudba, atd.). Aktivací c zné ísla seznamu oblíbených kanál které poz , adujete ve vedlejs menu Rez ím imu oblíbených kanál menu Konfigurace, vypís ete pouze kanály z vybraného seznamu. Do menu Konfigurace se vstupuje z Hlavního menu.

Oznac kanál, který chcete odstranit z p ného te íslus seznamu oblíbených kanál ; Oznac c te íslo seznamu, ze kterého má být kanál odstran a stiskn tlac n te ítko ,,SELECT". Ikona oznac ující p idané c seznamu z menu zmizí. íslo Poznámka: Kanál lze p idat i do n kolika seznam oblíbených kanál . Pokud chcete aktivovat Oblíbené kanály, p te do ejd menu Konfigurace a v Rez imu oblíbených kanál zvolte tlac ítky a c íslo seznamu, který chcete aktivovat. Pokud chcete Oblíbené kanály zrus it, nastavte Rez oblíbených kanálna Vypnuto. im Pouz ití modrého tlac ítka pro navigaci mezi oblíbenými kanály: Mezi seznamy oblíbených kanál se mete z pohybovat pomocí MODRÉHO tlac ítka. P kaz i dém stisknutí MODRÉHO tlac ítka se mete postupn z pohybovat mezi oblíbenými kanály, které jsou na zac átku jednotlivých seznamkanál . Poté, co vyberete seznam kanál mete se mezi , z oblíbenými kanály v daném seznamu pohybovat pomocí tlac ,,P/CH+" a ,,-P/CH". ítek

- 13 -

Nápov na obrazovce po stisknutí tlac da ítka INFO Ve vs ech menu m ete stisknutím tlac z ítka ,,INFO" zobrazit informace nápov o funkcích menu. V menu dy Seznamu kanálse na obrazovce objeví následující oznámení:
Stiskn tlac SELECT na dálkovém ovladacpro p te ítko i idání kanáu do zvýrazn ného seznamu oblíbených. Zobrazí se ikona, která indikuje do kterého seznamu kanál pat í.

Automatické vyhledávání: Automatické vyhledávání spustíte tlac ítkem ,,SELECT" p i oznac poloz Automatické vyhledávání. ené ce Na obrazovce se objeví následující oznámení:
Zkontrolujte prosím p ipojení antény. Chcete spustit automatické vyhledávání? P edchozí.. Ano Ne

Tip: Vstupem do poloz ky Více stisknutím tlac ítka ,,INFO" se rychle a snadno dostanete k pouz ití vs ech menu IDTV zobrazujících informace pro oznac enou poloz menu. ku Instalace Instalac menu má p ní eváz za úkol co nejúc ji n inn vám pomoci ptvorbTabulky kanál i .

Pomocí tlac ítek a oznac ,,Ano" nebo ,,Ne" te s prove volbu pomocí tlac ,,SELECT". te ítka Pokud zvolíte ,,Ano", spustí se automatické vyhledávání. Volba ,,Ne" automatické vyhledávání zrus í. Po dokonc ení vyhledání digitálních kanál se na obrazovce objeví dotaz, zda chcete vyhledat i analogové kanály.
Chcete vyhledat analogové kanály? Ano Ne

Hlavní menu
Seznam kanál Instalace Konfigurace C asovac e Nastavení TV B né rozhraní z

Toto menu zahrnuje následující poloz ky: 1. Automatické vyhledávání 2. Manuální vyhledávání 3. První instalace

Pokud chcete vyhledat analogové kanály, oznac te ,,Ano" a stiskn tlac ,,SELECT". Na obrazovce se te ítko objeví následující menu pro vyhledání analogových kanál :

AUTOMATICKÉ LAD NÍ Jazyk Zemé Czech UK

Instalace Automatické vyhledáv... Ruc vyhledávání ní První instalace

AUTOMATICKÉ PROGRAMOVÁNÍ

OK

Zrus it

- 14 -

Pomocí tlac a oznac poloz menu, kterou ítek te ku chcete upravit. Tlac ítky a upravte poloz ku ,,Zem Stisknutím tlac ". ítka ,,OK" spustíte operaci automatického nastavení, p emz je oznac ic ena poloz ,,pokrac ka ovat".
A.P.S. V C INNOSTI...

Jste si jisti, z chcete vymazat vs e echny kanály a nastavení pro první instalaci? Ano Ne

Po nac nastavení z výroby se zobrazí menu ,,První tení instalace". Nejprve se na obrazovce zobrazí menu pro volbu jazyka. Pomocí tlac ítek a zvolte poz adovaný Zrus it jazyk a aktivujte jej stisknutím tlac ,,SELECT". ítka Po dokonc APS se na obrazovce objeví tabulka ení Po výb jazyka se na obrazovce objeví dotaz, zda ru program V tabulce programuvidíte c program . ísla chcete spustit automatické vyhledávání. a názvy pazené program i m. Pokud nejste s umíst ním nebo názvy program spokojeni, mete je zm ve vedlejs menu APS z nit ím Chcete spustit automatické vyhledávání? v menu nastavení. Ano Ne Vyhledají se vs echny sluz a automaticky se vytvo by í tabulka kanál . Vs echny nalezené kanály se uloz v rozt né podob í íd ítek a oznac ,,Ano" a spus te te podle c ísel kanál Je moz z n . né, e které sluz se Pomocí tlac by ítka ,,SELECT". Po ukonc ení neobjeví se správným c íslem kanálu. V dob tisku instalaci stisknutím tlac vyhledávání digitálních kanál se zobrazí dotaz na tohoto návodu nevysílaly vs echny stanice informace o vyhledání analogových kanál . c kanálu. ísle
UK - I 155,25 Mhz

Manuální vyhledávání: P Manuálním vyhledávání se zadává c i íslo vysílacího multiplexu ruc na v kanálech se vyhledává pouze zadaná hodnota. U kaz dého nalezeného c ísla kanálu se zobrazí ve spodní c ásti obrazovky úrovesignálu, kvalita signálu a název sít . Pmanuálním i automatickém vyhledávání se kanály, i které jiz v databázi existují, znovu neukládají, aby nedocházelo ke zbytec nému duplikování kanál . První instalace Uz ivatel m e tuto poloz z ku pouz k nac ít tení p ednastavených hodnot, které byly do p ijímac e uloz ve výrob eny . Pokud chcete nac nastavení z výroby, oznac íst te menu ,,První instalace" a stiskn tlac te ítko ,,SELECT". Poté budete dotázáni na dals postup. Pokud zvolíte í ,,Ano" stisknutím tlac ,,SELECT" poznac ítka i ené volby ,,Ano", p ný kanál se vymaz íslus e.

Chcete vyhledat analogové kanály? Ano Ne

Pomocí tlac ítek a oznac ,,Ano" a spus te te vyhledávání analogových kanálstisknutím tlac ,,SELECT". Na obrazovce se objeví následující ítka menu:

AUTOMATICKÉ LAD NÍ Jazyk Zemé Czech UK

AUTOMATICKÉ PROGRAMOVÁNÍ

OK

Zrus it

- 15 -

Pomocí tlac a oznac poloz kterou chcete ítek te ku, upravit. Pomocí tlac ítek a nastavte poloz ,,jazyk" ky a ,,zem ". Automatické nastavení spustíte stisknutím OK p i oznac poloz ,,automatické nastavení". ené ce
A.P.S. V C INNOSTI... 155,25 Mhz Zrus it

UK - I

Konfigurace Zobrazte hlavní menu stisknutím tlac ítka ,,MENU" a dvojím stisknutím tlac ítka oznac Konfiguraci. Poté te zobrazte menu konfigurace stisknutím tlac ítka ,,SELECT". Tlac ítkem ,,MENU" toto menu opustíte.

Rez oblíbených kanál im Tato funkce zapíná a vypíná rez seznamu im oblíbených kanál . Pomocí tlac ítek a nastavte rez oblíbených im kanálna ,,Seznam 1, Seznam 2, ... Seznam 5 nebo Vypnuto". Volbou ,,Vypnuto" vypnete rez im seznamu oblíbených kanál . Pokud je nastaven rez im oblíbených kanál výb rem c ísla seznamu kanál pak se budete , tlac ítky ,,P/CH+" a ,,P/CH-" pohybovat pouze mezi kanály, které byly p edtím definovány jako oblíbené ve zvoleném seznamu kanál . Seznam kanál V menu konfigurace oznac pomocí tlac te ítek a poloz Seznam kanál ku . Pomocí tlac a nastavte Seznam kanálna ítek ,,Pouze TV" nebo ,,Pouze rádio". Tato funkce umozuje pohybovat se v seznamu kanálpouze ve vybraném typu. Pokud je nastaveno ,,Pouze rádio", m ete se tlac z ítky ,,P/CH+" a ,,P/CH-" pohybovat v seznamu kanál pouze mezi kanály rádia. Nastavení jazyka V menu konfigurace oznac pomocí tlac te ítek a poloz Nastavení jazyka. Po stisknutí OK se na ku obrazovce zobrazí vedlejs menu nastavení jazyka: í

Hlavní menu
Seznam kanál Instalace Konfigurace C asovac e Nastavení TV B né rozhraní z

V seznamu se zobrazí r moz zné nosti konfigurace spolu se zobrazením právvybraného kanálu v jedné c tvrtin obrazovky. Funkci m ete z vybrat oznac ením p ného íslus ádku menu pomocí tlac a . ítek
Konfigurace
Rez oblíbených im Seznam kanál Nastavení jazyka Rodic ovské nastavení Nastavení èasu Aktualizace receiveru V.-.- (EU) 4 Arte Vyp Pouze TV

Jazyk systému Jazyk zvuk.doprovodu Jazyk titulk

C esky C esky
Vyp

Pomocí tlac ítek a oznac poloz menu, te ku kterou chcete upravit.
Zem C esko

Jazyk systému Jazyk systému urc jazyk obrazovkového menu. uje Pomocí tlac ítek a prove nastavení jazyka te systému. Jazyk pro audio Kanály pozemní digitální televize mohou zárove vysílat zvukovou stopu v n kolika jazycích. Pomocí této funkce mete vybrat jazyk zvukové stopy, který z uslys íte, kdyz p epnete na kanál vysílající n kolik zvukových stop.

Zm rez oblíbených na imu

OK

Vyberte rez im

i

Více

- 16 -

Pomocí tlac ítek a m ete procházet jednotlivé z moz nosti jazyka. Jazyk titulk Kanály pozemní digitální televize mohou vysílat s titulky pro neslys zobrazenými na obrazovce. Tato ící funkce vybere poz adovaný jazyk titulk a umozuje automatické zobrazení titulkv z kdyzse vysílají. dy, Pomocí tlac ítek a m ete procházet jednotlivé z nabízené jazyky a moz nost ,,Vypnuto". Rodic ovské nastavení N které kanály vysílají program, který nechcete, aby mlads c í lenové vas rodiny sledovali. Lze ,,uzamknout" í kterýkoliv kanál tak, z jej bude moz sledovat jedin e né po zadání c místného PIN kódu. Tímto zp ty sobem lze znep ístupnit kanály nevhodné pro mlads diváky. í Tato funkce zapíná a vypíná menu ochranného systému a umoz uje m nit PIN kód. Funkce uzamc kanálu a ochrany menu. ená Pomocí tlac ítek a oznac poloz Rodic te ku ovské nastavení. Stisknutím tlac ítka ,,SELECT" vstupte do menu nastavení. Zobrazí se okno poz adující heslo pro uzamc ení:

Zámek menu: Zde m ete nastavit nebo upravit uzamc hlavního z ení menu nebo instalac ního menu a omezit tak do nich p ístup. Pokud je zámek menu vypnut, bude systém menu volnp ístupný. Vypnuto: Vs echna menu jsou odemknuta. Hlavní menu: Hlavní menu je p ístupné pouze se správným heslem, takz neoprávn uz e ný ivatel nem e z p idávat, mazat, p ejmenovávat a p esunovat kanály ani nastavovat c asovac e. Instalace: Instalac menu je uzamc ní eno, takz e uz ivatel nem e p z idávat kanály. Zm se aktivují po opus ní menu konfigurace. ny t Nastavení hesla pro uzamc ení: Také v tomto menu mete m heslo a nastavovat z nit cm rez rodic i nit im ovského zámku. Nastavení c asu V menu konfigurace oznac pomocí tlac te ítek a poloz Nastavení c ku asu. Po stisknutí OK se na obrazovce zobrazí vedlejs menu nastavení c í asu:

Zadejte klíc zamknutí

Aktuální as Nastavení c asového pásma C asové pásmo

14:26 Automaticky GMT +0

Poc ní heslo je nastavena na ,,0000". Vloz heslo. átec te Pokud zadáte nesprávné heslo, na obrazovce se objeví následující vzkaz a vrátí vás zp t:
Nesprávný klíc zamknutí

Pokud je heslo správné, zobrazí se menu rodic ovského nastavení vc etnnásledujících poloz ek:

Pomocí tlac ítek a oznac poloz Nastavení te ku c asové zóny. Prove nastavení c te asové zóny pomocí tlac ítek a , a to na AUTOMATICKÉ nebo MANUÁLNÍ. Pokud zvolíte automatické nastavení, nebudou moz nosti Aktuální c a C as asová zóna k dispozici pro nastavení. Pokud zvolíte manuální moz nost nastavení c asové zóny, lze c asovou zónu m následovn nit : Pomocí tlac a zvolte C ítek asovou zónu. Pomocí tlac ítek a c asovou zónu nastavte na GMT-12 nebo GMT+12. Podle vybrané c asové zóny se pak zm aktuální c v horní c menu. ní as ásti Aktualizace p ijímac e IDTV lze aktualizovat prost ednictvím menu konfigurace, do kterého se dostanete z hlavního menu.
Konfigurace

Zámek podle v ku Zámek menu Nastavte klíczamknutí

Vèk 5 Instalace

Pomocí tlac a oznac poloz menu, kterou ítek te ku chcete upravit. Zámek v kového omezení: Pomocí tlac ítek a nastavte zámek v kového omezení na ,,Vypnuto, V 4, V 5 ...... V 17, V k k k k 18, Volndostupné, pro dosp lé".

Rez oblíbených im Seznam kanál Nastavení jazyka Rodic ovské nastavení Nastavení asu Aktualizace receiveru

Vyp Pouze TV

V.-.- (EU) 4 Arte

Zem

C esko

OK Vyhledávání aktualizace

i

Více

- 17 -

V menu konfigurace oznac pomocí tlac te ítek a poloz ,,Aktualizace p ku ijímac a spus proces e" te aktualizace stisknutím tlac ítka OK. Na obrazovce se objeví následující menu:

Lze nastavit azp r t zných c asových událostí, které se zobrazují na obrazovce c asovac programu e s uvedením c ísla události, vybraného kanálu, c asu spus ní, c t asu ukonc ení, data a rez imu a zda je událost aktivní (a bude provedena) nebo nikoliv.

Aktualizace software
C asovac program e

Vyhledávání aktualizace. C ekejte prosím nebo stiskn MENU pro zru s te ení. Postup vyhledávání:

ádné jméno kanálu 1. 2. 3. 4. 5. 6. ITV 1 BBC ONE BBC ONE BBC ONE BBC ONE BBC ONE

Start 20:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00

Konec 21:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00

Datum 12/05/2005 01/01/2005 01/01/2005 01/01/2005 01/01/2005 01/01/2005

Re z im Neaktivní Neaktivní Neaktivní Neaktivní Neaktivní Neaktivní

V p ípad z nebyl nalezen z , e ádný nový software, se po dokonc ení procesu vyhledávání na obrazovce objeví oznámení: ,,Vyhledávání aktualizace dokonc eno. Nenalezen z ádný nový software." C asovac e Stisknutím tlac ítka ,,MENU" zobrazte hlavní menu. Pomocí tlac ítek a oznac C te asovac a e stisknutím tlac ítka ,,SELECT" zobrazte menu c asovac e.

10:42 04/07/2005
P esunout/Zm nit
MENU

Opustit

OK

Editovat c asovac i Více

Hlavní menu
Seznam kanál Instalace Konfigurace C asovac e Nastavení TV B né rozhraní z

Pokud chcete nastavit událost, oznac pomocí te tlac ítek a její tlac ítko rez imu. Po stisknutí ,,SELECT" se zobrazí okno pro zadání hodnot pro c asovac . Zde lze zadat s nastavení typu kanálu, názvy est kanálu, c spus ní, c ukonc as t as ení, datum a rez im opakování. Mezi jednotlivými nastaveními se mete z volnpohybovat pomocí tlac a . ítek Typ kanálu se nastavuje pomocí tlac ítek a . Umoz zobrazení pouze vybraného typu kanálu. ní Název kanálu se nastavuje pomocí tlac ítek a k zobrazení kanálu, který vysílá program. C spus ní, c ukonc a datum se nastavují as t as ení pomocí c íselných tlac ítek na dálkovém ovladac v 24i hodinovém formátu. Rez opakování urc im uje, jak c asto má p ijímac nastavenou událost provád a nastavuje se pomocí t tlac a buna Jednou, Dennnebo Týdn ítek .
Typ: Název: Start: Konec: Datum: Rez im: TV 3. ITV 00:00 00:00 03/06/2005 Jednou

- 18 -

Rada Pokud není zadáno platné c pro zac íslo átek a konec nebo datum, objeví se na obrazovce zpráva ,,Entered time is not valid" (zadaný c není platný). as

Pokud chcete sledovat placené kanály pozemního digitálního vysílání, je nutné uzav smlouvu se ít spolec ností provozující placený kanál. Po uzav ení smlouvy se spolec ností provozující placený kanál dostanete modul podmín ného p ístupu (CAM) a diváckou kartu, které pak vloz do televizoru íte následujícím postupem: 1. Vypn televizor a vytáhn jej ze zásuvky. te te 2. Vloz modul CAM a poté diváckou kartu do te otvoru v krytu terminál na levé strantelevizoru (ppohledu zep i edu). - Modul CAM je t eba vloz správným zp it sobem. Pokud je naopak, není moz jej zcela zasunout. né Jestliz se pokusíte zasunout modul násilím, m e e z dojít k pos kození modulu nebo terminálu. 3. P ipojte televizor k síti, zapn jej a chvíli te vyc kejte, dokud se karta neaktivuje, U n kterých modul CAM je nutné následující nastavení: nastavte CAM vstupem do menu IDTV, Spolec rozhraní a stisknutím tlac né ítka ,,SELECT". (Menu CAM se nezobrazí, pokud není vyz adováno). Pokud chcete nahlédnout do informací o divácké smlouv : Vstupte do IDTV; stiskn tlac te ítko ,,MENU", poté oznac Spolec te né rozhraní a stiskn tlac te ítko ,,SELECT". Pokud není vloz z en ádný modul, objeví se na obrazovce oznámení ,,Modul spolec ného rozhraní nenalezen". Podrobnosti o nastavení viz návod k pouz modulu. ití

Nastavení televizoru Tuto poloz pouz ku ijte, pokud se chcete pohybovat mezi jednotlivými funkcemi televizoru. Do menu nastavení digitální TV se dostanete z hlavního menu. Hlavní menu zobrazíte stisknutím tlac ítka ,,MENU" a pomocí tlac ítek a oznac íte ,,Nastavení TV". Obrazovku menu nastavení TV zobrazíte stisknutím tlac ,,SELECT". ítka

Hlavní menu
Seznam kanál Instalace Konfigurace C asovac e Nastavení TV B né rozhraní z

Podrobné informace o vs ech poloz kách menu jsou k dispozici v c systému menu analogové TV. ásti Spolec rozhraní né Zobrazte hlavní menu stisknutím tlac ítka ,,MENU". Pomocí tlac ítek a oznac te ádek ,,Spolec né rozhraní" a stiskn tlac ,,SELECT". te ítko

Hlavní menu
Seznam kanál Instalace Konfigurace C asovac e Nastavení TV B né rozhraní z

- 19 -

Systém menu analogové TV Tento televizor je vyroben se systémem menu, který umozuje snadnou práci s multifunkc systémem. ním Do menu vstoupíte stisknutím tlac ,,M". ítka Pomocí tlac ítek / zvolte titul menu a poté pomocí / zvolte poloz menu. Pomocí / nebo tlac ku ítka ,,OK" do poloz menu vstoupíte. ky Do jednotlivých menu m ete vstoupit p stisknutím z ímo barevných tlac na dálkovém ovladac ítek i: C ervené tlac ítko Zvukové menu Zelené tlac ítko Obrazové menu Z tlac luté ítko Menu funkcí Modré tlac ítko Instalac menu ní Do p edchozího menu se vrátíte stisknutím tlac ítka ,,M" nebo . Obrazové menu Pomocí tlac ítek / zvolte první ikonu. Na obrazovce se objeví obrazové menu.

Jas Pomocí tlac ítek / zvolte Jas. Tlac ítkem jas zvýs íte. Tlac ítkem jas sníz íte. Úrove nastavit mezi 0 a 63. Ostrost Pomocí tlac ítek / zvolte Ostrost. Tlac ítkem ostrost zvýs Tlac íte. ítkem ostrost sníz Úrove íte. ostrosti lze nastavit mezi 0 a 31. Barva Pomocí tlac ítek / zvolte Barvu. Tlac ítkem sytost barvy zvýs Tlac íte. ítkem sytost barvy sníz íte. Úrovebarvy lze nastavit mezi 0 a 99. Tón Tato poloz je zobrazena v obrazovém menu, pokud ka televizor p ijímá signál NTSC. Stisknutím / zvolte Tón. Tlac ítkem tón zvýrazníte. Tlac ítkem tón sníz Úrovetónu lze nastavit mezi -31 a 31. íte. Barevná teplota

OBRAZ
Rez im Kontrast Ostrost Teplota Barev Redukce S umu Filmový Rez im 3D Comb P vodní Cinema 62 24 10 32 Teplá Vyp. Vyp. Vyp.

Pomocí tlac ítek / zvolte Barevnou teplotu. Pomocí tlac / zvolte jednu moz ítek ností Studená, Neutrální, Teplá. Sníz s ení umu Tato funkce se pouz ke sníz s ívá ení umu obrazu a zleps kvality obrazu pslabém signálu. ení i Pomocí tlac ítek / zvolte Sníz s ení umu. Pomocí tlac ítek / p epn úrove sníz te ení s umu na Vypnuto, Nízká, St ední nebo Vysoká. Filmový rez im

PAL 50Hz OK

Filmy se natác s jiným poc í tem snímkza vte nez inu televizní programy. Pomocí tlac ítek / zvolte Filmový rez Pomocí im. tlac ítek / tuto moz nost zapn nebo vypn te te. Tuto funkci zapn p sledování film Umozuje te i . jasné zobrazení scén s rychlým pohybem

Rez im Pomocí tlac ítek / zvolte Rez im. Pomocí tlac ítek / vyberte jednu z následujících moz ností: Neutrální, Kino a Dynamický. Rez obrazu lze p zm stisknutím tlac ,,PP" im ímo nit ítka na dálkovém ovladac i.

H ebenový 3D filtr H ebenový 3D filtr se pouz ke zleps barevných ívá ení p echoda barevné kvality obrazu. Kontrast Pomocí tlac ítek / zvolte H ebenový 3D filtr. ítek / tuto funkci zapn nebo te Pomocí tlac ítek / zvolte Kontrast. Tlac ítkem Pomocí tlac te. kontrast zvýs Tlac íte. ítkem kontrast sníz Úrove vypn íte. kontrastu lze nastavit mezi 0 a 63.

- 20 -

Resetování Pomocí tlac ítek / zvolte Resetování. Pomocí tlac ítek / nebo tlac ítka ,,OK" resetujete obrazové rez na p imy vodní nastavení z výroby. Zvukové menu Stisknutím / zvolte druhou ikonu. Na obrazovce se objeví zvukové menu.

V rez imu ekvalizéru lze zvukový rez im p epnout pomocí tlac ítek /na Uz ivatelský, Pop, Rock, Dz Neutrální a Klasická hudba. Nastavení menu ez, ekvalizéru lze m pouze pokud je Zvukový rez nit im nastaven na Uz ivatelský. Zvolte poz adovanou frekvenci pomocí tlac ítek / a zvys ji nebo sniz te te pomocí tlac /. ítek Do p edchozího menu se vrátíte stisknutím tlac ítka ,,M". Vyváz ení

ZVUK
Hlasitost Ekvalizér Vyváz ení Sluchátka Zvukový Rez im AVL Efekt Dynamické Basy 10 0

Pomocí tlac ítek / zvolte Vyváz ení. Tlac ítkem posunete vyváz ení sm rem doprava. Tlac ítkem posunete vyváz sm ení rem doleva. Úrovevyváz ení lze nastavit mezi -31 a 31. Sluchátka Pomocí tlac ítek / zvolte Sluchátka. Do menu sluchátek vstoupíte pomocí tlac ítek / nebo tlac ítka ,,OK".

Mono Zap. Vyp. Vyp.

ZVUK
Hlasitost Pomocí tlac ítek / zvolte Hlasitost. Tlac ítkem hlasitost zvýs Tlac íte. ítkem hlasitost sníz Úrove íte. hlasitosti lze nastavit mezi 0 a 63. Ekvalizér Pomocí tlac ítek / zvolte Ekvalizér. Do menu ekvalizéru vstoupíte pomocí tlac / nebo tlac ítek ítka ,,OK".

Sluchátka
Hlasitost Zvukový Rez im Vyváz ení 10 Stereo 0

ZVUK Ekvalizér
Zvukový Rez im 120Hz 500Hz 1.5kHz 5kHz 10kHz Uz ivatel 0 0 0 0 0

- 21 -

Hlasitost Pomocí tlac ítek / zvolte Hlasitost. Tlac ítkem hlasitost sluchátek zvýs íte. Tlac ítkem hlasitost sluchátek sníz Úrovehlasitosti lze nastavit mezi 0 íte. a 63. Zvukový rez im Pomocí tlac ítek / zvolte Zvukový rez Pomocí im. tlac / mete zvukový rez m ítek z im nit. Zvukový rez se pouz im ívá k nastavení zvukového rez imu sluchátek a lze jej nastavit na Mono, Stereo, Dual A nebo Dual B podle druhu signálu. Vyváz ení Stisknutím / zvolte Vyváz ení. Tlac ítkem posunete vyváz ení sm rem doprava. Tlac ítkem posunete vyváz sm ení rem doleva. Úrovevyváz ení lze nastavit mezi -31 a 31. Do p edchozího menu se vrátíte stisknutím tlac ítka ,,M". Zvukový rez im Pomocí tlac ítek / zvolte Zvukový rez Pomocí im. tlac / mete zvukový rez m ítek z im nit. Rez imy Mono, Stereo, Dual A nebo Dual B mete z m pouze pokud je zvolený kanál podporuje. nit V p ípaddvojjazyc ného vysílání (Dual Sound) mete z pomocí této funkce zvolit p vodní nebo nadabovaný jazyk. AVL - automatická úrovehlasitosti Automatická úrovehlasitosti (AVL) upravuje zvuk tak, aby pp i epínání programo r zné úrovni hlasitosti byla zachována nastavená hlasitost. Pomocí tlac ítek / tuto funkci zapnete nebo vypnete.

Efekty Tuto funkci mete pouz k zapnutí a vypnutí z ít zvukových efekt Pokud je p . ehrávaný zvuk v mono a zvukový efekt je zapnut, bude zvuk znít tak, jako by byl stereofonní. Pokud je p ehrávaný zvuk stereofonní, bude díky této funkci znít prostorov ji. Pomocí tlac ítek / tuto funkci zapnete nebo vypnete. Dynamické basy Dynamické basy se pouz ívají pro zvýrazn basové ní sloz zvuku. ky Pomocí tlac ítek / zvolte Dynamické basy. Pomocí tlac ítek / nastavíte úrove dynamických bas na nízkou, vysokou nebo na vypnuto. Pokud posloucháte p vysoké hlasitosti, nedoporuc i ujeme zvolit vysokou úrovebas . Menu funkcí Pomocí tlac ítek / zvolte t ikonu. Na obrazovce etí se objeví menu funkcí

DOPL KY
CasovacKlidového Stavu D tská Pojistka Jazyk Ext-2 Výstup Default Zoom Pozadí Nabídky Casový Limit OSD TXT Jazyk Vyp. Vyp. Czech EXT - 1 Panoramic Pr svitný 30 sek West

- 22 -

C asovacpusínání i Stisknutím tlac ítek / zvolte C asovac i usínání. C vypnutí m ete pomocí tlac as z ítek / nastavit mezi vypnuto az 2 hodiny v krocích po 10 minutách. Pokud je tento c asovac aktivován, po uplynutí nastavené doby se televizor automaticky p epne do pohotovostního rez imu. D tský zámek Touto funkcí mete zabránit d z tem, aby zapínaly televizor nebo p epínaly programy c m nastavení i nily atd. bez dálkového ovladac e. Funkci d tského zámku m ete zapnout nebo vypnout z pomocí tlac ítek a. Pokud je funkce vypnuta, nebude v provozu vas eho televizoru z ádný rozdíl. Pokud tuto funkci zapnete, bude moz televizor né ovládat pouze dálkovým ovladac em. V tomto p ípad nebudou tlac ítka na ovládacím panelu televizoru fungovat (kromhlavního vypínac na zadní stran e ). Pokud n které z tlac ítek stisknete, na obrazovce se zobrazí ,,Zapnutý d tský zámek". Jazyk Stisknutím tlac ítek / zvolte Jazyk. Pomocí tlac ítek /m ete vybrat jazyk. z Výstup Ext-2 Pomocí tlac / zvolte Výstup Ext-2. ítek Výstup Ext-2 m ete pomocí tlac / nastavit na z ítek TV, EXT-1, EXT-3, EXT-4, EXT-5 PC nebo DTV. Poznámka: Pro volby EXT-3, EXT-5 a PC je k dispozici pouze zvukový výstup. Ostatní moz nosti mají zvukový výstup i video výstup. P ednastavené zv ení ts Pomocí tlac ítek / zvolte P ednastavené zv ení. ts Pomocí tlac ítek / mete z P ednastavené zv ení nastavit na Panoramatické, ts 4:3 nebo 14:9. Pokud není k dispozici informace o WSS nebo o pom stran obrazu (velikosti obrazu) a zvolený rez ru im zv ení je tlac ts ítkem ,,WIDE" nastaven na Auto, pak se rez zv ení automaticky zm na P im ts ní ednastavené zv ení. Viz také Rez zv ení na stran27. ts imy ts

Pozadí menu Pomocí tlac ítek / zvolte Pozadí menu. Pomocí tlac ítek / mete nastavit pozadí menu na z Pr hledné nebo Nepr hledné. Vypnutí menu Pomocí tlac ítek / zvolte Vypnutí menu. Tlac ítky / nastavte dobu, po které se menu vypne, na 15 vte 30 vte nebo 60 vte in, in in. Jazyk teletextu Pomocí tlac ítek / v nabídce nastavení zvolte Jazyk teletextu. Pomocí tlac ítek / mete zm z nit Jazyk teletextu na západoevropský, východoevropský, cyrilice, turecký/ ecký nebo arabský. Normální nastavení je na západoevropský. Instalac menu ní Pomocí tlac ítek / zvolte c tvrtou obrazovce se objeví instalac menu. ní ikonu. Na

INSTALACE
Program Pásmo Kanál Systém Barev Zvuk. Systém Jemné Dolad ní Hledat VCR Uloz Program it 1 C 12 AUTO BG 0 224.25 Vyp.

Program Pomocí tlac ítek / zvolte Program. Tlac ítky / navolte c íslo programu. Toto c m ete také zadat íslo z c íselnými tlac ítky na dálkovém ovladac Je moz i. né uloz 100 programpod c 0 az99. it ísly Pásmo Pásmo lze zvolit pomocí tlac ítek / bu ,,C" nebo ,,S".

- 23 -

Kanál Kanál m ete m pomocí tlac z nit ítek / nebo c íselnými tlac ítky. Barevný systém Pomocí tlac ítek / zvolte Barevný systém. Pomocí tlac ítek / m ete zm barevný systém z nit na PAL, SECAM , PAL60 nebo AUTO. Pokud je zvukový systém nastaven na I, pak není pro volbu barevného systému k dispozici poloz SECAM. ka Poznámka: V rez imu EXT m ete také volit mezi z NTSC 3.58 a NTSC 4.43. Zvukový systém Pomocí tlac ítek / zvolte Zvukový systém. Pomocí tlac ítek / mete zm zvukový systém z nit na BG, DK, I, L nebo LP. Jemné dolad ní Pomocí tlac / zvolte Jemné dolad Pomocí ítek ní. tlac / mete provést jemné dolad ítek z ní. Vyhledávání Pomocí tlac ítek / zvolte Vyhledávání. Vyhledávání program spustíte tlac ítky /. Vyhledávání se zastaví, jakmile je nalezen signál. M ete také p z ímo zadat hodnotu frekvence pomocí c íselných tlac ítek. Videorekordér (VCR) Tuto poloz lze nastavit ve vs ku ech rez imech krom EXT-3, EXT-5 a PC. Pokud chcete sledovat zdroj videa z n kterého z t chto rez , je leps nastavit rez VCR na im í im zapnuto. To provedete nastavením volby Zapnuto pomocí tlac / v okamz kdy je kurzor na této ítek iku, poloz ce. Pokud chcete sledovat DVD, je t tuto poloz eba ku p epnout na ,,vypnuto". Uloz program it Pomocí tlac ítek / zvolte Uloz program. it Nastavení uloz pomocí tlac íte ítek / nebo tlac ítkem ,,OK". Na displeji se objeví ,,Program uloz en".

Programové menu Pomocí tlac ítek / zvolte pátou obrazovce se objeví programové menu.

ikonu.

Na

PROGRAM
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ITV ZDF CH5 C - 02 C - 05 C - 06 C - 08 C - 21 C - 23 C - 35 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C - 43 C - 64 C - 68 S - 40 -------------------------

Název Odstranit

Vloz it APS

P esunováním kurzoru ve c ech sm ty rech m ete na z jedné stránce vybrat 20 program Pomocí . navigac ních tlac mete listovat stránkami sm ítek z rem dop edu nebo dozadu a zobrazit vs echny programy v TV rez (kromrez AV). imu imu Kurzorem je výb programu proveden automaticky. r Název Pokud chcete zm název urc nit itého programu, zvolte p ný program a stiskn c íslus te ervené tlac ítko. První znak vybraného názvu zac blikat. Pomocí ne tlac ítek / m ete blikající znak zm nebo z nit pomocí tlac ítek / vybrat jiné znaky. C erveným tlac ítkem název uloz íte. Vloz ení Pomocí navigac ních tlac ítek vyberte program, který chcete vloz Stiskn zelené tlac it. te ítko. Pomocí navigac ních tlac ítek p esu vybraný program na te p né programové místo a znovu stiskn zelené íslus te tlac ítko.

- 24 -

Vymazání Pokud chcete vymazat program, stiskn z te luté tlac ítko. Op tovným stisknutím z lutého tlac ítka vymaz vybraný program ze seznamu program a ete následující programy se posunou o jedno místo nahoru. APS (Systém automatického programování) Pokud stisknete modré tlac ítko, zobrazí se následující varovná obrazovka:

ZDROJ : TV
TV / DTV EXT - 1 EXT - 2 EXT - 3 EXT - 4 EXT - 4S EXT - 5 PC

PROGRAM
Zm e UK

VAROVÁNÍ!
Vs echny p edem uloz programy ené budou odstran ny.

Ve zdrojovém menu oznac p ný zdroj pomocí te íslus tlac / a p ítek epn na n pomocí tlac te j ítek / nebo tlac ítkem ,,OK". Rez PC im Instalace ed propojením vypn poc P te ítaci displej. ed p P ipojením k TV nastavte správné rozlis PC. ení Viz tabulka podporovaných nastavení na stran33. Pomocí kabelu D-SUB propojte PC vstup televizoru a konektor výstupu RGB poc e. ítac
15kolíkový konektor Mini D-Sub

OK

Zrus it

Pokud nechcete stávající seznam programvymazat, mete APS zrus stisknutím modrého tlac z it ítka. Pokud chcete v APS pokrac ovat, vyberte pomocí tlac ítek / zemi a poté stiskn c te ervené tlac ítko nebo tlac ,,OK". ítko
A.P.S. V C INNOSTI... UK - I 155,25 Mhz Zrus it

Po ukonc ení APS se na obrazovce objeví tabulka program . Zdrojové menu Pomocí tlac ítek / zvolte s estou obrazovce se objeví zdrojové menu. ikonu. Na

Zas roubujte s rouby kabelu tak, aby byl konektor pevnzapojen (s roubujte pouze prsty)

- 25 -

V rez imu TV mete vstoupit p z ímo do rez imu PC stisknutím tlac PC. ítka Systém menu v rez imu PC Stiskn tlac te ítko ,,M". Ve st obrazovky se zobrazí edu menu. Menu pozice obrazu z PC Pomocí tlac ítek / zvolte první ikonu. Na obrazovce se objeví menu pozice obrazu z PC.

V (vertikální) poloha Tato funkce umozuje p esunování obrazu vertikáln sm rem k hornímu nebo dolnímu okraji obrazovky. Pomocí tlac / zvolte Vertikální polohu. ítek Pomocí tlac / nastavte hodnotu. ítek Dot Clock Nastavení Dot Clock neboli poc bod které se tu , vykreslí za vte inu, koriguje interference, které se projevují jako vertikální pruhy pzobrazení s vysokou i hustotou bod nap tabulek, novinových c , . lánk nebo textu s malými znaky. Hodnotu nastavíte pomocí tlac /. ítek Fáze V závislosti na rozlis a skenovací frekvenci, které ení jste zadali do televizoru, m e být obraz na z obrazovce rozmazaný nebo rus ený. V takovém p ípad mete pomocí této poloz docílit c z ky istý obraz metodou pokusa omyl . Pomocí tlac / nastavte hodnotu. ítek Menu obrazu z poc e ítac Pomocí tlac ítek / zvolte druhou ikonu. Na obrazovce se objeví menu obrazu z poc e. ítac

PC POLOHA OBRAZU Auto Poloha Pozice H Pozice V Pixel.kmit. Fáze 50 50 50 50

PC OBRAZ
NENÍ SIGNÁL

Kontrast Jas Teplota Barev R G B P vodní

46 30 Normální 32 32 32

Automatická pozice Pokud p esunete obraz horizontáln c vertikáln na i necht nou pozici, m ete pomocí této funkce obraz z automaticky p esunout na správné místo. Pomocí tlac / zvolte poloz ítek ku Stiskn tlac ,,OK". te ítko Upozorn ní: Pro správné nastavení doporuc ujeme provád automatické umíst s obrazem p celou t ní es obrazovku. H (horizontální) poloha

NENÍ SIGNÁL Tato funkce umozuje p esunování obrazu horizontáln doprava nebo doleva Nastavení kontrastu, jasu a barevné teploty v tomto Pomocí tlac / zvolte Horizontální polohu. ítek menu je stejné jako nastavení v menu televizního Pomocí tlac / nastavte hodnotu. ítek obrazu.

- 26 -

Pokud je nastavena barevná teplota na manuální, mete také nastavit poloz R, G a B, které ovliv z ky ují barvy televizního obrazu v rez imu PC. Mete tak z m barvy televizoru dle vlastního p R (c nit ání: ervená), G (zelená) a B (modrá). Pokud chcete vrátit obrazové rez imy na p vodní nastavení z výroby, zvolte Resetování a stiskn te / nebo tlac ,,OK". ítko Zvukové menu Pomocí tlac ítek / zvolte t ikonu. Na obrazovce etí se objeví zvukové menu. Poloz v tomto menu jsou popsány v c ky ásti Zvukové menu na stran21. Menu funkcí Pomocí tlac ítek / zvolte c tvrtou ikonu. Na obrazovce se objeví menu funkcí. Poloz v tomto menu jsou popsány v c ky ásti Menu funkcí na stran22. Zdrojové menu Pomocí tlac ítek / zvolte pátou ikonu. Na obrazovce se objeví zdrojové menu. Ve zdrojovém menu oznac zdroj pomocí tlac te ítek / a p epn na n stisknutím tlac ,,OK". te j ítka Zvuk v rez imu PC Pomocí audio kabelu propojte zvukový výstup PC a vstup televizoru pro zvuk z PC. Dals funkce í Stav TV Pp i epnutí na nový program nebo pstisknutí tlac i ítka se v pravém horním rohu obrazovky zobrazí c íslo programu, název programu, indikátor zvuku a rez zv ení. im ts Indikátor ztis ení P zapnutí této funkce se v levém horním rohu i obrazovky objeví tento indikátor:

Ztis mete zrus dv zp ení z it ma soby: první moz ností je stisknutí tlac ítka a druhou moz ností je zvys ování nebo sniz ování úrovnhlasitosti. Zmrazení obrazu Stisknutím tlac ítka ,,OK" m ete zmrazit obraz na z obrazovce. Rez imy zv ení ts Rez zv ení lze m tlac im ts nit ítkem ,,WIDE". Mete z m velikost obrazovky podle pom stran obrazu. nit ru Z následujících rez imzv ení vyberte ten optimální. ts Poznámka: V rez imu PC lze volit pouze mezi 4:3 a CELÝ. Auto: Pokud je souc ástí vysílaného signálu nebo signálu z externího za ízení signál WSS, který udává pom r stran obrazu, p epne se televizor automaticky do rez Zv ení dle signálu WSS. imu ts Pokud automatick ý rez im nefunguje správn v d sledku nízké kvality signálu WSS, p epn te manuálnna jiný rez Zv ení. im ts Celý: Tato funkce stejnom rn roztáhne levou a pravou stranu normálního obrazu (s pom rem stran 4:3) tak, aby vyplnil s irokoúhlou obrazovku.

obrazu s pom U rem stran 16:9, který byl stlac do en normálního obrazu (s pom rem stran 4:3) obnovíte obraz do jeho p vodní velikosti aktivací rez celého imu obrazu. Kino: Tato funkce zv í s ts irokoúhlý obraz (s pom rem stran 16:9) na celou obrazovku.

- 27 -

16:9 titulky: Tato funkce zv í s ts irokoúhlý obraz (s pom rem stran 16:9) s titulky na celou obrazovku.

Teletext Teletext je informac systém, který zobrazuje text na ní obrazovce vas eho televizoru. Ppouz teletextového i ití informac ního systému si mete prohlédnout stranu z nebo informaci na téma, které je k dispozici v obsahu (indexu). Ovládání teletextu

Rez imy ,,P ednastaveného zv ení": ts 4:3 Toto zobrazení pouz ijte p sledování normálního i obrazu (s pom rem stran 4:3), protoz jde o p e vodní velikost.

Zvolte TV stanici, která vysílá teletext. Stiskn tlac te ítko zobrazí obsah. . Obvykle se na obrazovce

SOUND

PICTURE

FEATURE

INSTALL

WIDE

PC

GUIDE

Zv ení 16:9: ts Tato funkce zv í s ts irokoúhlý obraz (s pom rem stran 16:9) po horní a spodní okraj obrazovky. Volba stránky teletextu Stiskn p ná c te íslus íselná tlac ítka pro navolení poz adovaného c stránky teletextu. ísla Vybrané c íslo stránky se zobrazí levém horním rohu obrazovky. Teletext spustí vyhledávání a zastaví se na navoleném c ísle stránky. Poté se na poz adovaná stránka zobrazí. Pokud chcete p epnout teletextovou stránku o jednu výs stiskn tlac nebo ,,P+". e, te ítko Pokud chcete p epnout teletextovou stránku o jednu níz stiskn tlac nebo ,,-P". e, te ítko Navolení stránky s obsahem Pokud chcete navolit c íslo stránky s obsahem (obvykle stránka 100), stiskn tlac te ítko . Volba teletextu s televizním programem Horní a spodní c obrazu je mírno ást ezána. Stiskn tlac te ítko . Text nyní p ekrývá program bící na obrazovce. z teletextovou stránku se vrátíte op Na tovným stiskem tlac ítka .

Panoramatický: Tato funkce roztáhne levou a pravou stranu normálního obrazu (s pom rem stran 4:3) tak, aby vyplnil obrazovku, aniz se obraz jevil nep by irozen .

- 28 -

Volba textu o dvojnásobné výs ce Horní polovina informac stránky se zobrazí ní . s textem o dvojnásobné výs po stisknutí tlac ce ítka Op tovným stiskem tlac ítka zobrazíte dolní polovinu stránky s dvojnásobnou výs textu. kou Celá stránka normálního textu se zobrazí po dals ím stisknutí tlac ítka . Odkrytí ,,utajené" informace Jedno stisknutí tlac ítka stránce kviznebo her. Op tovné stisknutí tlac ítka skryje. odkryje odpov na di zobrazené odpov di

Opus ní teletextu t Stiskn tlac te ítko rez TV. imu Zobrazení c asu Psledování TV programu s teletextovým vysíláním i stiskn tlac te ítko . Na obrazovce se zobrazí aktuální informace o c p ase evzatá z teletextu. Pokud nemá sledovaný program teletextové vysílání, nezobrazí se z ádná informace. Fastext Tento televizor podporuje teletextový systém o 1000 stranách. Pokud zadáte c íslo n které z 1000 stránek, které jsou uloz eny v pam ti, nebude systém vyhledávat poz adovanou stránku - místo toho ji zobrazí automaticky. Pokud není poz adovaná stránka v pam systém vyhledá p né c stránky a po ti, íslus íslo jejím nalezení uloz do pam 1000 stran vc í ti etn poz adované stránky. Pokud chcete posunout teletextovou stránku o jednu výs stiskn tlac . e, te ítko Pokud chcete posunout teletextovou stránku o jednu níz stiskn tlac . e, te ítko Informace o Fastextu Nadpis p né informace m e mít urc barvu. íslus z itou Abyste se rychle dostali na p nou stránku, íslus stiskn p né barevné tlac te íslus ítko (C ERVENÉ, ZELENÉ, Z LUTÉ nebo MODRÉ). Informace o TOP textu Provozní rez TOP textu se aktivuje automaticky im podle vysílání. Pokud vysílání zahrnuje TOP text, ve stavovém ádku se zobrazí barevná tlac ítka. Pokud vysílání TOP text nezahrnuje, stavový ádek se nezobrazí. Nadpis p né informace m e být v barevném poli. íslus z . Obrazovka se p epne do

Zastavení automatické zm stránek ny Teletextová stránka, kterou jste vybrali, m e z obsahovat více informací, nez zobrazeny na obrazovce. Zbývající c informací se ást zobrazí azpo urc dob ité . Automatickou zm stránek zastavíte stisknutím nu tlac ítka . Op tovným stisknutím tlac ítka umoz níte zobrazení dals stránky. í Volba podstránky Podstránky jsou c ásti dels ích teletextových stran, z nichzlze na obrazovce zobrazit vz jen jednu c dy ást. Zvolte poz adovanou teletextovou stránku. Stiskn tlac te ítko . Zvolte poz adované c íslo podstránky stisknutím c ty c íselných tlac (nap0001). ítek . Pokud se zvolená podstránka za krátkou dobu nezobrazí, stiskn tlac te ítko . Na obrazovce ze zobrazí TV program. C íslo teletextové stránky se zobrazí v levém horním rohu obrazovky poté, co je nalezena zvolená stránka. Stisknutím tlac ítka zobrazíte zvolenou teletextovou stránku.

- 29 -

V rez imu Top navolíte tlac ítky nebo dals nebo í p edchozí stránku. Pokud není vysílání TOP textu dostupné, pak se v p ípad zadání t chto p íkaz dostanete do smyc nap strana 100 bude o jedno ky, . vysí nezstrana 199. s P ipojení periferních za ízení K tomuto televizoru lze p ipojit s iroký sortiment audio a video za ízení. Následující nákresy propojení ukazují, kde je t na eba zadní stran televizoru p ipojit r zné (volitelné) za ízení. Vysoké rozlis (HD) ení Tento LCD televizor je schopen zobrazit obraz s vysokým rozlis ením ze za ízení jako je HD satelitní p ijímacnebo DVD p ehrávac Tato za . ízení musí být p ipojena p vstup HDMI (EXT-5) nebo komponentní es vstup (EXT-3). Tyto vstupy mohou p ijímat signál 720p nebo 1080i. Poznámka: Pro správné p ipojení za ízení ke vstupu HDMI tohoto televizoru pomocí kabelu DVI-HDMI pouz pro zvukové propojení vstup PC audio. ijte P konektor SCART es Tento LCD televizor má 2 zdí SCART. Pokud ky chcete k televizoru p ipojit periferní za ízení (nap . video, dekodér, atd.), které mají konektor SCART, pouz vstup SCART 1 nebo SCART 2. ijte Pokud je externí za ízení p ipojeno p konektor es SCART, televizor se automaticky p epne do AV rez imu. - Nep ipojujte digitální za ízení Set Top Box p es konektor SCART 1. Pouz SCART 2. ijte P anténní vstup es Pokud chcete k tomuto televizoru p ipojit periferní za ízení jako nap videorekordér nebo dekodér, ale . toto za ízení nemá konektor SCART, je t eba jej p ipojit k anténnímu vstupu televizoru. Pokud je videorekordér p ipojen p anténní es vstup, doporuc se pouz program 0. uje ít

Dekodér Kabelová TV nabízí s iroký výb program V ina r . ts z nich je zdarma, avs za n ak které musí divák zaplatit. To znamená, z musíte mít p e edplatné u televizní spolec nosti, jejíz programy si p ejete p ijímat. Tato spolec nost vám dodá p ný dekodér, který umoz íslus ní dekódování program . Dals informace získáte u svého prodejce. Viz také í broz dodávanou s dekodérem. uru P ipojení dekodéru k televizoru anténní zdí kou ipojte anténní kabel. P P ipojení dekodéru k televizoru bez anténní zdí ky P ipojte dekodér k televizoru ke vstupu SCART 1 pomocí kabelu Scart. Televizor a videorekordér Propojte anténní kabely. Leps kvality obrazu dosáhnete, pokud zárove í p ipojíte kabel Scart ke zdí SCART. ce P ehrávání v NTSC K vyuz této moz ití nost m ete: z P ipojit videorekordér NTSC ke konektoru Scart na zadní strantelevizoru. ipojit videorekordér NTSC ke konektor RCA na P m boc strantelevizoru. ní Poté pomocí tlac ítka zvolte p ný zdroj. íslus Kopírovací funkce Výb zdroje pro nahrávání VCR. r Zvolte Menu funkcí. Pomocí tlac / zvolte Výstup Ext-2. ítek Zvolte zdroj, ze kterého chcete kopírovat obraz. Vyhledání a videorekordéru uloz ení kabel testovacího od anténní signálu zdí ky

Odpojte anténní videorekordéru.

- 30 -

ipojení sluchátek Zapn televizor a u videorekordéru zapn te te P testovací signál (viz návod k videorekordéru). Pro p ipojení sluchátek pouz ijte stereofonní zdí ku Vstupte do menu Instalace a zvolte Vyhledávání. Vyhledejte testovací signál videorekordéru stejn sluchátek na pravé strantelevizoru. jako vyhledáváte a ukládáte televizní signály. Uloz te testovací signál pod c íslem programu 0. Jakmile uloz testovací signál, znovu zapojte íte anténní kabel do anténní zdí videorekordéru. ky Kamera a kamkodér P ipojení ke vstupu AV P ipojte kameru nebo kamkodér ke vstupu AV (EXT-4) na pravé strantelevizoru. ipojte své za P ízení k televizoru p vstupy VIDEO es (z lutá), AUDIO R (c ervená) a AUDIO L (bílá). Konektory musíte p ipojit ke zdí stejné barvy. kám P ipojení ke vstupu S-VHS P ipojte svou kameru nebo kamkodér ke vstupu SVHS (EXT-4S) na pravé strantelevizoru. ipojte své za P ízení k televizoru p vstup S-VHS a es zvukové vstupy AV pomocí kabelS-VHS. P ipojení dekodéru k videorekordéru N které videorekordéry mají zvlás konektor Scart tní pro dekodér. P ipojte kabel Scart ke konektoru Scart dekodéru a ke speciálnímu konektoru Scart videorekordéru. Viz návod k videorekordéru. Pro p ipojení videorekordéru k televizoru viz oddíl o televizoru a videorekordéru. Pokud chcete k televizoru p ipojit více za ízení, pora se se svým prodejcem. te

- 31 -

Anténní propojení
P ipojení venkovní antény
Kulatý 75ohm koaxiální kabel
75

VHF/UHF

Zadní strana televizoru

P ipojení periferního za ízení

Bup ipojte anténu p k televizoru... ímo

...nebo p ipojte anténu p videorekordér... es
LCD TV
Anténní konektor (RF)

kabel (RF) videorekordér do televizoru Anténní kabel (RF) zásuvka ve zdi Anténní konektor (RF) Anténní kabel (RF) zásuvka ve zdi

Anténní konektor (RF) videorekordéru

Volitelný kabel Scart, televizor nebo videorekordér

ANT.IN

AV-1

AV-2

Videorekordér

...Nebo p videorekordér a satelitní dekodér. es
LCD TV

· Pro lepskvalitu obrazu a zvuku se doporu c propojit televizor a í uje videorekordér pomocí kabelu Scart. Kabel Scart je nutný pokud máte stereofonní televizor a videorekordér a poz adujete od za ízení stereofonní zvuk. Tyto kabely lze zakoupit u prodejce nebo jakéhokoliv dobrého prodejce elektroniky.

...Nebo p satelitní dekodér... es
Kabel RF z videorekordéru nebo televizoru · Kabel Scart ke konektoru EXT-1 na televizoru Kabel RF z videorekordéru do satelitu Anténa Kabel RF k antén Kabel LNB satelitu
AN T.IN

LCD TV

TV
ANT.IN

VCR

Anténa

Kabel RF ze satelitu do televizoru

· Kabel Scart ke konektoru EXT-1 na televizoru.

TV

VCR

ANT.IN

AV-1

Kabel RF k anténu

AV-2

Videorekordér

Kabel LNB satelitu

P ipojení sluchátek

p ipojení videokamery

c

IN/OUT

VYSTUP

Sluchátek

DC IN A/V IN/OUT

- 32 -

Typické rez imy zobrazení vstupu PC Obrazovka má maximální rozlis ení 1366 x 768 s vertikální synchronizac frekvencí 56-85 Hz a horizontální ní synchronizac frekvencí 30-69 Hz. ní Následující tabulka ukazuje n které typické rez zobrazení pro video:. imy Rez im 1 2 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18* 19* 20 Rozlis ení Horizontální 640 640 848 640 640 640 800 800 800 800 800 1024 1024 1024 1024 1152 1280 1280 1280 1366 Frekvence Horizontální (kHz) 31,5 31,5 31 37,9 37,5 43,3 35,2 37,9 48,1 46,9 53,7 48,4 56,5 60 68,7 67,5 64 47,8 56,1 47,7

Vertikální 400 480 480 480 480 480 600 600 600 600 600 768 768 768 768 864 1024 768 768 768

Vertikální (Hz) 70 60 60 72 75 85 56 60 72 75 85 60 70 75 85 75 60 60 70 60

- 33 -

Tipy Péc o obrazovku e Obrazovku c te mírn navlhc ist enou m kkou tkaninou. Nepouz ívejte prost edky s brusným prás kem, protoz by mohly pos e kodit povlakovou vrstvu televizní obrazovky. Nekvalitní obraz Zvolili jste správný TV systém? Není vás televizor nebo domovní anténa umíst na p ílis blízko reproduktor neuzemn m, ným zvukovým za ízením nebo neonovým sv m, atp.? tl Hory nebo vysoké budovy mohou zp sobit dvojitý obraz nebo stínové obrazy. N kdy lze zleps kvalitu it obrazu zm nou nasm rování antény. Je obraz teletextu nerozeznatelný? Zkontrolujte, zda máte navolenu správnou frekvenci. Kvalita obrazu se m e sníz pokud jsou k televizoru z it, p ipojeny zárovedvperiferní za ízení. V takovém p ípadjedno z periferních za ízení odpojte. Z ádný obraz Je správn p ipojena anténa? Jsou konektory na doraz zasunuty do anténní zdí ky? Není anténní kabel pos kozen? Jsou pro p ipojení antény pouz ity vhodné konektory? Pokud jste na pochybách, pora se se svým prodejcem. te Problém ,,Není obraz" me znamenat, z televizor z e nep ijímá z ádný signál. Pouz jste správné tlac ili ítko na dálkovém ovladac i? Zvuk Není slys z et ádný zvuk. Moz jste p ili zvuk ná erus stisknutím tlac ítka ? Jsou k televizoru p ipojeny externí reproduktory? Zvuk se ozývá pouze k jednoho reproduktoru. Není vyváz ení nastaveno naplno do jedné strany? Viz menu pro Zvuk.

Dálkový ovladac Vás televizor p estal reagovat na dálkový ovladac . Moz jsou vybité baterie. Pokud ano, m ete pouz ná z ít tlac umíst na zadní strantelevizoru. ítka ná Nevybrali jste s patné menu? Stisknutím tlac ítka se vrátíte do rez imu televizoru, nebo se stisknutím tlac ,,M" vra do p ítka te edchozího menu. Není ení: es Televizor vypn a zapn Pokud to nepom e, te te. z obra te se na servisní pracovníky. Nikdy se nepokous televizor opravit sami. ejte

- 34 -

Technické specifikace TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ PAL, SECAM, B/G, D/K, K', I/I', L/L' P IJÍMANÉ KANÁLY VHF (PÁSMO I/III) UHF (PÁSMO U) HYPERBAND KABELOVÁ TV (S1-S20 / S21-S41) POC P ET EDNASTAVENÝCH KANÁL 100 : INDIKÁTOR KANÁLU Zobrazení na obrazovce. ANTÉNNÍ VSTUP RF 75 ohm(nesymetrický) PROVOZNÍ NAP TÍ 230-240V st ídavý proud, 50 Hz. AUDIO German + Nicam stereo VÝKON ZVUKOVÉHO VÝSTUPU (WRMS.)/Celkové harmonické zkreslení 10% 2x8W P ÍKON (W) 180 W 3 W (pohotovostní rez im) OBRAZOVKA Displej 16:9, velikost obrazovky 32" (94 cm) ROZM (mm) RY

ROZM RY(mm) D 250 118 L 835 835 H 616 580
Hmotnost (kg)

15,7 13,7

S nohou Bez nohy

- 35 -

Seznam firem pro kraj Ústecký Hledáte VÄRDE, spodní skříňka pro vestavnou troubu montážní návod